رویه های بازگرداندن کالا

شما می توانید در صورت باز نکردن کالا تا هفت روز کالا را به فروشگاه برگردانده و وجه خود را پس بگیرید